دهه فجر بهترین ومناسب ترین فرصت برای افتتاح بیمارستان جدید بروجن  وخدمت رسانی به مردم است.
دهه فجر بهترین ومناسب ترین فرصت برای افتتاح بیمارستان جدید بروجن  وخدمت رسانی به مردم است.
بیمارستان جدید بروجن هیچ گونه کمبودی در خصوص تجهیزات پزشکی ندارد.

بیمارستان جدید بروجن هیچ گونه کمبودی در خصوص تجهیزات پزشکی ندارد.تنها ایراد آن راه دسترسی به بیمارستان است که مسئولیت آن با دانشگاه نبوده ودانشگاه به دلایل برخی از مشکلات ساختاری در بیمارستان قدیم دیگر بیشتر از این نمی تواند معطل سایر دستگاه ها بماند.

دهه فجر بهترین ومناسب ترین فرصت برای افتتاح بیمارستان وخدمت رسانی به مردم است.