به منظور تجلیل از خدمات ” مدافعان سلامت” با همکاری اداره کل منابع طبیعی استان ومعاونت درمان دانشگاه کاشت نهال توسط پرستاران، انجام میگردد.
به منظور تجلیل از خدمات ” مدافعان سلامت” با همکاری اداره کل منابع طبیعی استان ومعاونت درمان دانشگاه کاشت نهال توسط پرستاران، انجام میگردد.
در آستانه روز میلاد حضرت زینب س وروز پرستار

در آستانه روز میلاد حضرت زینب س وروز پرستار وبه منظور تجلیل از خدمات ” مدافعان سلامت” با همکاری اداره کل منابع طبیعی استان ومعاونت درمان دانشگاه کاشت نهال توسط پرستاران، انجام میگردد.

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان ، ” با همکاری اداره کل منابع طبیعی استان ومعاونت درمان دانشگاه کاشت نهال توسط پرستاران، در روز پرستار انجام میگردد.

بهمین منظور با هماهنگی های انجام شده ، این برنامه در شهر شهرکرد، با همکاری اداره کل منابع طبیعی استان ومعاونت درمان دانشگاه، ودر سطح بیمارستانهای استان با هماهنگی مدیریت منابع طبیعی شهرستانهای استان انجام میگیرد.

در همین رابطه در جلسه هماهنگی که با مهندس هومان خاکپور ، معاونت فنی اداره کل منابع طبیعی ومدیر روابط عمومی این اداره کل ورئیس اداره پرستاری دانشگاه ومسئول روابط عمومی معاونت درمان در نوزدهمین روز از آذرماه ۹۹ برگزار شد مقررگردید به منظور تجلیل از مدافعان سلامت، وبه منظور ایجاد روحیه ونشاط در کادر درمان وپرستاران، کاشت دو هزار نهال در استان  ر آستانه روز پرستارصورت پذیرد.